Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

„Rezerwat Cisowy Skarżysko" , utworzony  został w 1953 r. w celu zachowania ze względów dydaktycznych, naukowych oraz dla potrzeb badawczych naturalnego stanowiska cisa. Specyfiką rezerwatu jest jego położenie w sąsiedztwie wsi, co wpływa na niekontrolowaną penetrację i wynikające z niej zagrożenia antropogeniczne. Ponadto obniżenie poziomu wód gruntowych, rozwój kruszyny w warstwie podszytu oraz brak naturalnego odnowienia cisa są dodatkowymi czynnikami wpływającymi na kondycję chronionego gatunku. Postępowanie w celu zachowania przedmiotu ochrony na tym terenie wymaga  ochrony czynnej, między innymi przez usuwanie kruszyny oraz inicjowanie odnowienia naturalnego lub wprowadzanie sztucznie cisa.  Rezerwat tworzą  drzewostany olszowe z domieszką jodły, buka, sosny i brzozy. 

„Rezezrewat Cisowy Majdów", utworzony został w 1953 r. w celu ochrony naturalnego stanowiska cisa. Specyficzne uwarunkowania przyrodnicze i społeczne tego rezerwatu  oraz wynikające z nich zagrożenia są takie same jak w przypadku rezerwatu „Cisowego Skarżysko". Charakter przyrodniczy Rezerwatu Majdów nieco różni się od poprzedniego,  miedzy innymi część rezerwatu stanowią tu młodsze drzewostany olszowe, ponadto występuje tu większy udział jodły.

Prawna ochrona wyżej wymienionych stanowisk cisa sięga okresu międzywojennego XX wieku.

Rezerwat ,,Ciechostowice" został utworzony w oparciu o Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. (M.P. Nr A/30 poz. 383).

      Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze znaczną domieszką endemicznego modrzewia polskiego.

Powinien on przede wszystkim:

            a) uchronić i utrzymać twory przyrody w postaci starych drzewostanów mieszanych z jodłą, modrzewiem, dębem bezszypułkowym i sosną, w stanie odpowiadającym potrzebom nauki i oczekiwaniom społeczeństwa,

            b) być terenem wzorcowym i doświadczalnym dla praktycznej hodowli lasu i ochrony modrzewia.

      Według prof. dr hab. R. Zaręby drzewostany rezerwatu ,,Ciechostowice" należą do zbiorowiska Querco-Abietum. Modrzew polski jest w tym zbiorowisku gatunkiem domieszkowym, natomiast gatunkiem panującym jest jodła. Wynika stąd specyfika działań pielęgnacyjno-ochronnych, które z jednej strony muszą zmierzać do utrzymania starodrzewia z przewagą jodły i wartościowych podrostów tego gatunku, a z drugiej do utrzymania stałej domieszki modrzewia jako najważniejszego elementu, dla ochrony, którego utworzono ten rezerwat.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejni strażnicy leśni z kursem kwalifikowanym pierwszej pomocy

Kolejni strażnicy leśni z kursem kwalifikowanym pierwszej pomocy

Strażnicy leśni stale doskonalą swoje umiejętności. W lutym na terenie RDLP w Radomiu kolejni strażnicy nabyli uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uzyskali tytuł ratownika zdając egzamin państwowy. Na terenach leśnych również dochodzi do zdarzeń, gdzie potrzebne jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Nowe umiejętności mogą być więc przydatne, a dzięki nabytej przez strażników wiedzy korzystający z lasów mogą czuć się jeszcze bezpieczniej.

Kurs został zorganizowany przez Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu, który koordynuje działalność Straży Leśnej w nadleśnictwach radomskiej dyrekcji LP. Nowe uprawnienia zdobyło 26 pracowników – strażnicy leśni z 23 nadleśnictw oraz Tomasz Wisłocki, Główny Inspektor Straży Leśnej z DGLP. Szkolenie przeprowadziła firma Usługi Medyczne Tomasz Gębura z Brodów. Wszyscy szkolący się strażnicy pozytywnie zdali egzamin państwowy. Zaświadczenia zostały wręczone 17 lutego w miejscu kursu, którym był Leśny Ośrodek Edukacyjny Nadleśnictwa Radom w Jedlni-Letnisku. Certyfikaty wręczyli kierownik i członkowie komisji egzaminacyjnej: lek. Tomasz Gołębiowski, ratownicy medyczni Zbigniew Skrzypek i Tomasz Gębura oraz Tomasz Wisłocki, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP i Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu.

Szkolenie jest jednym z elementów wielu działań związanych z aktualizacją i doskonaleniem wiedzy Straży Leśnej. Profesjonalnie przygotowani strażnicy leśni w jednostkach RDLP w Radomiu stanowią ważne ogniwo we współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mogą być pomocni w realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratunkowych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Podczas 8 dni zajęć teoretycznych i praktycznych w lutym uczestnicy utrwalali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobywali wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także nabywali inne umiejętności w zakresie jakości, odpowiedzialności i etyki związanej z pomocą udzielaną przez podejmujących czynności ratunkowe. Przeżycie osoby, której udzielana jest pomoc, zależy od tego, jak szybko zostanie udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Stąd nowe umiejętności straży leśnej będą bardzo przydatne.

Prowadzący kurs zwrócili uwagę na zaangażowanie i motywację, aktywne uczestnictwo oraz bardzo dobre wyniki egzaminu strażników leśnych, biorących udział w kursie. Za zaangażowanie podczas szkolenia wyróżniony został komendant Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Grójec.

Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu podziękował komisji oraz podkreślił, że założeniem jest doprowadzenie do sytuacji, że wszyscy strażnicy leśni na terenie RDLP w Radomiu będą posiadali uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posterunki Straży Leśnej radomskiej dyrekcji LP wyposażone są już także w plecaki – zestawy do udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Tomasz Wisłocki, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP podziękował prowadzącym za wysoki poziom kursu, uczestnikom za zaangażowanie w zajęcia, a także organizatorom. Podkreślił znaczenie nabycia nowych umiejętności przez Straż Leśną dla bezpieczeństwa osób korzystających z lasu, w szczególności lokalnej społeczności. Straż Leśna na terenach leśnych jest często pierwszą służbą, która mając uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy może profesjonalnie pomóc.

Z nabycia nowych uprawnień zadowoleni są strażnicy leśni. Ze względu na potrzeby w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy kursy będą kontynuowane, a uprawnienia odnawiane.

Straż Leśna to wyspecjalizowana grupa leśników, którzy wspomagani przez służby terenowe – leśniczych, podleśniczych i pracowników biurowych – zwalczają szkodnictwo leśne, czyli nielegalną działalność człowieka w lesie. Podstawowymi rodzajami szkodnictwa leśnego są: bezprawne korzystanie z lasu, kłusownictwo, kradzież lub zniszczenie mienia i kradzież drewna. Ochrona przed nim polega na działaniach prowadzonych razem z innymi służbami i organizacjami, jak i na rozwiązaniach prawnych. W nadleśnictwach RDLP w Radomiu pracuje 72 strażników leśnych. Do ich zadań należy m.in. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia oraz szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa. Bardzo ważna w zwalczaniu szkodnictwa leśnego jest współpraca z innymi służbami m.in. z policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką, strażą miejską, strażą pożarną. Nabycie przez kolejnych strażników uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy to cenna umiejętność, która wpisuje się w działalność służb mundurowych.