Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Skarżysko ul. Wiejska 1 , 26-110 Skarżysko-Kamienna

Wejście główne tzw. A znajduje się od strony ulicy Wiejskiej, bezpośrednio z chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia frontowego i drogi gminnej. Do wejścia A trzeba dojść chodnikiem z kostki brukowej posiadającym przy furtce w ogrodzeniu wyprofilowany podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne B od strony wschodniej tzw. „lasu” jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa). Od strony północnej znajduje się drugie wejście boczne tzw. C dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przy wjeździe głównym od strony ulicy Wiejskiej na którym wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Budynek biura składa się z części niższej tzw. „N” (starsza część budynku) oraz części wyższej tzw. „W” (młodsza część budynku). Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek którym osoba niepełnosprawna (z wyłączeniem osób na wózku inwalidzkim) może poinformować o konieczności spotkania się z osobą z którą była umówiona. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu. Korytarz w części „N” budynku znajduje się na poziomie wejścia A, natomiast korytarz w części „W” budynku znajduje się na poziomie wejścia C. Wejście na piętro budynku w którym znajduje się sekretariat możliwe jest z poziomu wejścia A i C, jednak nie jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia A i C oraz przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z nich osobie niepełnosprawnej (z wyłączeniem toalet). Wejścia nie posiadają progów lub niewielkie progi do 2 cm wysokości.     

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników nadleśnictwa posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 41 25 38 485 lub e-mailowo na adres skarzyko@radom.lasy.gov.pl